03 ارديبهشت 1398 ساعت 06:26
 
 

اوقات شرعی

 
 


چراعزت وافتخار حسيني؟

 در ميعادگاه حضور ودر رستنگاه گل، فرياد قناري به آسمان بلند شد و ملائك نجواي مردي آسماني را به گوش عرشيان رساندند و پيغام دوست بر سنگفرش طبيعت حك شد و آنگاه عزت و افتخاري جاودان نصيب خاكيان گرديد .

 

در فراز و نشيب زمان و تلاطم امواج و در قوس پايان زمان و حضوري سبز ، نگين خاتم رنگي دوباره به زندگي خواهد بخشيد و براي ظهورش قرنها بايد خون ريخته شود و امروز تثبيت فرياد ديروز است و غبار هجمه هاي قعر نشينان از دور پيداست و به راستي او خود مي بيند مور سياه را بر سنگ ظلمات و ما تفسيري در خور شانش نخواهيم گفت اما بايد نوشت تا گفته ها تصديق گردد .

 

با نگاهي خالي از هر رنگ و ريا و تعصبي غير منصفانه مي توان گفت : هر روز كه از زمان مي گذرد سپيدي بعثت حضور روشن تر گرديده و نياز انسانها به پردازشي نو و جديد افزون مي گردد و هر آن تصميمي به فراخور عصر را نيازمند است . آنگاه كه خاكروبه هاي جاهليت و طغيان انديشه هاي باطل دامان اجتماع را گرفته بود؛ رافت ، مهرباني،سعه صدر،تلاش، ايثار،گذشت ، تقوا و كياست در پناه توكل حرف اول را  در ميدان مبارزه مي زد و آن روز كه چشمان حقيقت كور شد و سقيفه ظلمت بر مردمان تحميل گرديد باز همان قصه ديروز بود كه با زباني نو زمان را به تسخير خود در آورد و باز  سكوت همراه باتعقل و تقوا در خلوت تعبد بود كه راه نخستين را شفاف تر نمود گر چه دين ستيزان در لباس تعبد ظاهر گشته بودند و آنگاه كه همينان شوكران صلح را بر جانشين صالح خدا خوراندندمگر چيزي از فقاهت در ميان مردم مانده بود و ولي در كسوت درويشي به يتيمان ويسيران آذوقه مي رساند و اما آنروز كه در فلق ظاهر شد آن مولود الهي و منتقم خونهاي به ناحق ريخته شده گرچه خود و 72 لاله خونين در صحراي گرم و تفتيده آن روز بوسه بر خاك زدند اما مظلوميت جاوداني اش مسير تاريخ را تغيير داد و حقيقت كتمان شده ديروز چنان آشكار گشت كه امويان بر تخت سلطنت نيز خود را لعن و نفرين مي كردند و من از اين لحظه برايتان مي نگارم.

 

هياهو وشتاب دشمن براي نفي دين و الگوهاي حقيقي انسانها به اوج خود رسيده بود . هر روز فتنه اي ديگر و هر زمان آشوبي از نوع خود جامعه را ملتهب مي كرد . شناخت دوست از دشمن  ودشمن دوست كاري سخت و طاقت فرسا بود. مساجد ديگر زينت تعبد نبودند بلكه فقط به درد دنيا مي خورد.       معروف ،منكر ومنكر،معروف شده بود و به همين گونه ، هزاران تغيير در باورهاي اصيل مردمي .

 

عزيران آنچه مي گويم از سر درد دين است و الا اگر به بهاي اندك امروز بسنجيم و راي به تفسير خود بدهيم حرمت لحظه هاي تفكر در اين گفته ها را بر باد داده ايم.

 

بزرگان! طبل جنگ به صدا در آمده است اما فقط ديده هاي بيدار وگوشهاي هوشيار صداها و حركات را  شنيده و مي بينند ،امروز همان ديروز است و فقط قافيه ها عوض شده اند امروز باز هم ما مظلوميم ، اگر آن روز دشمن براي ما حصاري نگذاشته بود امروز هم مي خواهد خود او حصار ما باشد و ما در پناه او باشيم . به خدا ظواهر همه در تاييد مايند ولي باطنها به ناكجا آباد ديروز سوارند و قافله هاي شوم نفاق را بدرقه مي كنند.

 

در تجسم باورها بايد گفت: سيمرغ عشق را فراموش نكنيم تا يكي نشويم و من، ما نگردد بايد به  انتظار فرياد ماضي نشست. از مضارع معلوم مجهول نسازيم ، امر ونهي را فراموش نكنيم و رديفهاي زندگي را با قافيه هاي طبقاتي تعويض ننماييم . يكديگر را تكفير نكنيم و گذشته درخشان هم را به باد ندهيم كه دشمن در مسير همين خواسته ها سامسونتهاي پر از پول را حواله نموده است . كمي به خود بياييم . اگر در سال مولا، علي مظلوم بود نگذاريم بار ديگر ارزشهاي محرم فراموش شود . و نغمه مولا در سرآغاز بهار دلها و نگاشتن تصوير عزت و افتخار حسيني تلنگري بود بر افكار خفته ما ، كه اي خاصان بيدار شويد، بيدار شويد و ببينيد كه چگونه حلقه هاي نامزدي شما را درخانه هاي عفاف به سرقت مي برند ، بيدار شويد و بشنويد صداي پاي ابتذال را. در چند قدمي شماست به خدا عاشورا درس است و شيعه مديون عاشورا  است و اوصافي كه برايتان ذكر گرديد دغدغه اي بي انتها بود از اقيانوس اسرار مولا كه هر سال بر صفحاتي سفيد نقش مي بندد و رشحات آن جامعه را دگرگون مي سازد . اگر شيعه امروز افتخار پاسداري از ارزشهاي نبوي ، علوي و حسيني را دارد به بركت محرم و عاشورا و نداي هل من ناصر ينصرني است و در زباني ساده تر بايد گفت:

 

امسال ياد آور ارزشهايي است كه تك تك بدان معتقديم ، باورداريم، شنيده ايم، خوانده ايم  وديده ايم و تنها يك چيز مانده است و آن عمل به همه آن ديده ها و شنيده هاي جاويدان است وآنچه بايدبدان پرداخته شود ايثار امام در عاشورا ،محرم وزندگي سراسر نورش است كه به اختصار بيان ميگردد.چون درسال عزت وافتخار حسيني واقع شده ايم ومضمون حركت تجسم باورهاي امام دركربلاست از بخش بزرگي ازايثار امام در دوران قبل از عاشورا عبور ميكنيم،همين بس كه سكوت تاريخي حضرت درآن هنگام كه زبانه هاي آتش درب بهشت كوثر رابه كام خود ميكشيد،درعين توانمندي وجسارت رضايت خدارا برخشم دروني خويش ترجيح داد وتاريخ برمظلوميت آل نبي گريست.آري نوشتن ازايثار با نام حسين«ع»آغاز مي شود ودانه هاي اشك مسيرنگارش راهموار مي سازد.از آن هنگام كه مولا ظلم برانسانهاي مسلمان رانپذيرفت وخاندان عترت را برعليه كفر بسيج كردآيا ميتوان آسان از كنار اين ايثار بزرگ عبور كرد؟فرزند بزرگواري كه مي فرمايد:اول همسايه ،پس خانه،مي تواند براي حفظ خود وخاندانش ستمهاي بني اميه رابر مردم مسلمان ناديده بگيرد.اما دومين واقعه درهمين روز كه زيربناي ارزشهاي تشيع گشته است وامروز آبي از گلو پايين نمي رود مگر نام حسين زينت آن گشته باشد.هنگامي كه لشكريان يزيدبه سرپرستي حر وارد برشريعه فرات شد علي رغم اينكه جمعي از حضرت خواستندكه آب رابرآنان ببندد،اما حضرت باديدن تشنگي شديد آنان با آنكه براي مقابله آمده بودند حتي اسبهايشان رانيز سيراب كرد ودرادامه بازگشت حربه دامان سپاه اسلام با آغوشي بازپذيراي ميهمان كربلا شد واينچنين حرآزاده كربلا لقب گرفت.آري زندگاني سراسرنور حضرت كه گوشه هايي از آن فقط براي يك روز بيان شد تا آنجا به پيش ميرود كه حتي درلحظه شهادت نيزبا آنكه لشكريان اموي تيرهاي زهراگين خود رابه سويش گسيل ميدارند اوفقط درفكر حفظ دين خدا وجدش رسول الله است ،كه ميخواهد رسالت انبياء بر زمين نماند.با نگاهي عميق بر زندگاني حضرت ميتوان گفت:تمام حركتهاي اسلامي كه در جهت تثبيت فرهنگ اسلام فقاهتي گام برداشته است درتدام فرهنگ ايثارحسيني است.پس پرونده ايثارحسين«ع»پس از عاشورا بسته نخواهد شدبلكه امروزنيز ما اين انقلاب اسلامي كه ثمره خون هزاران شهيد ورهبريهاي پيامبرگونه امام راحل است را در راستاي همان خط نخستين ميدانيم وبر اين باوريم كه تافرهنگ ايثار وشهادت درجامعه اسلامي پابرجاست وتانام حسين در رگهاي شيعه جاري است هيچ يزيدي درهيچ عصري توان هجمه بر انديشه هاي ناب اسلامي رانخواهد داشت وبه همان دچار خواهد شد كه ان الباطل كان ذهوقا. به اميد عمل به سيره پاك ائمه طاهرين ودرك فضيلتهاي محرم در جوامع اسلامي .

 

«سلامتي مقام عظماي ولايت صلوات»

 

 

 

 

شعار سال 1398

لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق_تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد.

موضوع خطبه ها

موضوع خطبه :مواعظ ائمه معصومین(ع)

مدت خطبه ها:35دقیقه

 

 

گنجینه های فرهنگی

کانال پیام رسان نماز جمعه

با کلیک برتصویر زیر درکانال سروش نماز آدینه از مطالب متنوع شامل:داستانهای اخلاقی، نکات پند آمیز ،احادیث،اخبارسیاسی ،نکات روانشناسی ، خطبه ها و تصاویر نمازگزاران…. بهره مند شوید.